برنامه‌های جانبی

آشنایی با عکاسی سینما و فیلم/جلسه دوم


 • تاریخ: 1403-02-18زمان: 15:00
 • ظرفیت: 3
 • استاد: امیر عابدی
 • نوع کارگاه: حضوری
 • امتیاز کارگاه: 5
 • قیمت: 30,000 تومان
آشنایی با عکاسی در فیلم و سینما


 • تاریخ: 1403-02-11زمان: 15:00
 • ظرفیت: 8
 • استاد: امیر عابدی
 • نوع کارگاه: حضوری
 • امتیاز کارگاه: 5
 • قیمت: 30,000 تومان
فن بیان در سینما توسط « ژرژ پطروسی»


 • تاریخ: 1402-12-09
 • زمان: 15:00
 • ظرفیت: 8
 • نوع رویداد: عادی
 • امتیاز رویداد: 5
 • قیمت: 20,000 تومان
فن بیان در سینما توسط « ژرژ پطروسی»


 • تاریخ: 1402-12-09زمان: 15:00
 • ظرفیت: 50
 • استاد: « ژرژ پطروسی»
 • نوع کارگاه: حضوری
 • امتیاز کارگاه: 5
 • قیمت: 20,000 تومان
باغ کیانوش

با بازی : شهرام حقیقت دوست ،عباس جمشیدی فر و...


 • تاریخ: 1402-11-22
 • زمان: 16:00
 • ظرفیت: 39
 • نوع رویداد: عادی
 • امتیاز رویداد: 10
 • قیمت: 30,000 تومان
تابستان همان سال

با بازی مهران مدیری ،علی شادمان ،فریبا نادری و... خلاصه داستان: چـه بسـیار از عقوبـت‌هـای افزون/ کـه گشـتش لغـزش خـردی بها نه.


 • تاریخ: 1402-11-22
 • زمان: 18:30
 • ظرفیت: 30
 • نوع رویداد: عادی
 • امتیاز رویداد: 10
 • قیمت: 30,000 تومان
دروغ های زیبا

خلاصه داستان: روایتــی از قصــه زندگــی زوجــی بــه نام‌هــای فرشــته و احمــد اســت کــه بــه ســختی بــرای زندگــی تلاش می‌کننــد.


 • تاریخ: 1402-11-22
 • زمان: 21:00
 • ظرفیت: 50
 • نوع رویداد: عادی
 • امتیاز رویداد: 10
 • قیمت: 30,000 تومان
تمساح خونی

خلاصه داستان: من یه تمساحم، یه تمساح خونی‌! یه آدم زخمی که کل زندگیش فقط باخته و چیزی برای از دست‌ دادن نداره... ولی باز دلش ریسک‌های بزرگ می‌خواد! با بازی جواد عزتی ،عباس جمشیدی فر و ...


 • تاریخ: 1402-11-21
 • زمان: 16:00
 • ظرفیت: 0
 • نوع رویداد: عادی
 • امتیاز رویداد: 10
 • قیمت: 30,000 تومان
پرویزخان

خلاصه داستان: روایتـی از بازیکنـان سـتاره و باتجربـه تیـم ملـی اسـت کـه زیـر نظـر پرویـز دهـداری از تیــم ملــی اســتعفا می‌‌دهنــد.


 • تاریخ: 1402-11-21
 • زمان: 18:30
 • ظرفیت: 30
 • نوع رویداد: عادی
 • امتیاز رویداد: 10
 • قیمت: 30,000 تومان
شمشیر و اندوه

فیلم شمشیر و اندوه بـه کارگردانـی مشـترک عمـاد رحمانـی و مهــرداد محرابــی و تهیهکنندگــی مهــدی جعــفری است که در چهل و دومین جشنواره فجر حضور دارد.


 • تاریخ: 1402-11-21
 • زمان: 21:00
 • ظرفیت: 50
 • نوع رویداد: عادی
 • امتیاز رویداد: 10
 • قیمت: 30,000 تومان
شور عاشقی

فیلم به کارگردانی و تهیه‌‌کنندگی داریوش یاری است که در چهل و دومین جشنواره فجر حضور دارد. خلاصه داستان: قصه‌ی ســلمی اســت کــه بــه دنبــال انتقــام خــون پــدر بایــد رســانه اســرای کربلا شــود.


 • تاریخ: 1402-11-20
 • زمان: 16:00
 • ظرفیت: 49
 • نوع رویداد: عادی
 • امتیاز رویداد: 10
 • قیمت: 30,000 تومان
ساعت جادویی

خلاصه داستان: .داســتان ایــن انیمیشــن از جایــی آغــاز می‌شــود کــه یــک پسربچــه بــه واســطه هدیــه‌ای کــه از پــدربزرگ خــود دریافــت می‌کنــد، موفــق بــه ســفر در زمــان می‌شــود و بــه دوران کودکــی مــادربزرگ خــود مــی‌رود.


 • تاریخ: 1402-11-20
 • زمان: 16:30
 • ظرفیت: 47
 • نوع رویداد: عادی
 • امتیاز رویداد: 10
 • قیمت: 30,000 تومان